Apie mus

Vytautas Kadžys       2018 m. kovo mėnesį įsisteigė asociacija "Referendumo rėmėjų klubas", kurios tikslas yra, kad Lietuva būtų tikros demokratijos šalis, kurioje sprendimus priima ne vienas, ne keli, ne maža grupelė žmonių, bet visi norintys piliečiai, kad piliečiai turėtų veiksmingą instrumentą - referendumus savo išrinktų atstovų tiek į Seimą, tiek į savivaldos tarybas kontroliavimui. 

       Asociacijos vadovas yra Vytautas Jurgis Kadžys.

 

                                         ASOCIACIJOS “REFERENDUMO  RĖMĖJŲ  KLUBAS“ ĮSTATAI

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

    1.  Referendumo rėmėjų klubas (toliau—Asociacija)  yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo,kurio teisinė forma—asociacija.

    2.  Asociacijos    veiklos laikotarpis--  neribotas

    3.  Asociacijos finansiniai metai—01-01---12-31

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI,SRITYS IR RŪŠYS

    4. Asociacijos veiklos tikslai: sukaupti pakankamą finansinių lėšų bei žmogiškųjų išteklių rezervą,galintį suteikti esminę pagalbą LR piliečiams,siekiantiems referendumo keliu įgyvendinti socialiai teisingesnį valstybės valdymą,naujų įstatymų priėmimą arba esamų įstatymų pakeitimus,LR Konstitucijos laiduojama teise rinktis į taikius susirinkimus viešose vietose,bendrojo naudojimo patalpose sporto varžybų,koncertų,pramoginių ar kitų viešųjų renginių metu,o taip pat naudojantis žiniasklaidos ir interneto paslaugomis.

III.NARYSTĖ ASOCIACIJOJE,ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

    5.  Nariais gali būti LR veiksnūs fiziniai,ne jaunesni kaip 18 m.amžiaus,ir juridiniai asmenys,pateikę vadovui prašymą įstoti į Asociaciją,įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.

    6.  Stojamųjų įnašų,nario mokesčio mokėjimo tvarka,išstojimo,pašalinimo iš Asociacijos narių tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

    7.  Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų LR asociacijos įstaryme(toliau—Asociacijų įstatymas).;

    8.   Asociacijos narių pareigos:

    8.1. laikytis Asociacijos įstatų;

    8.2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo,vadovo nutarimus;

    8.3. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.

IV. ASOCIACIJOS  ORGANAI

   9. Asociacijos organai yra:

  9.1. visuotinis narių susirinkimas;

  9.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas—vadovas;

  9.3. revizorius.

10. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija,taip pat valdymo organo kompetencija nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82.straipsnyje ir Asociacijų įstatyme.

11. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia vadovas kartą per metus,ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą vadovas ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam nariui įstatų 18 punkte nurodyta tvarka.Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo,per 15 dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas,kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais.Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų,jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių .

12.Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus,kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ Asociacijos narių.Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų,kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus,pertvarkyti,reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.

13. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė,sudaryta ne mažiau kaip iš 10 narių,arba vadovas.

V.ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

14. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.

15. Vadovas per 2 mėnesius turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą

16. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 1 metų laikotarpiui išrinktas revizorius.

VI. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

17. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami:

     VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje "Juridinių asmenų vieši pranešimai” arba laikraštyje “Kauno diena”.

18. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai,kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu.Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.

19. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina vadovas.

20. Asociacijos dokumentai,jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

VII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO  TVARKA

21.  Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes ,nutraukti jų veiklą,skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos vadovas,vadovaudamasis teisės aktais.

VIII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

22. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

IX.  ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

23. Asociacijos  buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

X. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

24. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai,per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.

25.Asociacija pertvarkoma ,pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama)  Civilinio kodekso nustatyta tvarka.